ERP SIMPLE.SPRINT
Branżowe wdrożenia IT
dla przedsiębiorstw średniej wielkości

Kalkulator wycen ERP SIMPLE.SPRINT
dedykowany dla przedsiębiorstw średniej wielkości

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami »

Ile może kosztować ERP SIMPLE.SPRINT dla mojego przedsiębiorstwa?


Wdrożenie ERP SIMPLE.SPRINT to inwestycja około kilkudziesięciu tysięcy złotych dla wybranego obszaru przedsiębiorstwa. Kompleksowe wdrożenie branżowo sprofilowanego rozwiązania to inwestycja od stu pięćdziesięciu po kilkaset tysięcy złotych.

Najbardziej pożądaną korzyść dla przedsiębiorstwa wnoszą specjalistyczne obszary funkcjonalne sprofilowane dla danej branży. Szczególną zaletą ERP SIMPLE.SPRINT jest to, że znajdują się one w standardzie w ramach jednego kompletnego systemu. ERP SIMPLE.SPRINT to rozwiązanie biznesowe typu „all-in-one” (ang. – wszystko w jednym).

Ułatwiamy proces wyboru sprofilowanego systemu do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Szacowanie dostawy wymaga jedynie wskazania obszarów biznesowych do pokrycia przez system ERP.
Skalkuluj on-line

Branżowe obszary funkcjonalne ERP SIMPLE.SPRINT


Istotne cechy SIMPLE.SPRINT to otwartość i elastyczność, które są wynikiem wykorzystania do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki swej standaryzacji system może być łatwo rozwijany. Podczas eksploatacji zwiększeniu może podlegać liczba jego użytkowników, a rozwiązanie może być wzbogacane o nowe obszary funkcjonalne, standardowe, branżowe i indywidualne. System jest skalowalny od małych po wielofirmowe i bardzo duże instalacje z obsługą integracji i wymianą danych z zewnętrznym oprogramowaniem.

Dlaczego mam wybrać ERP SIMPLE.SPRINT dla mojego przedsiębiorstwa?


Kompletny zintegrowany system SIMPLE.SPRINT funkcjonalnie zapewnia kompleksowe pokrycie potrzeb automatyzacji pracy w przedsiębiorstwie. Elastyczność konfiguracyjna systemu wraz z branżowymi zestawami funkcjonalnymi umożliwia sprawne sprofilowane wdrożenie systemu ERP.

Predefiniowane branżowo zestawy parametrów konfiguracyjnych niosą za sobą know-how, umożliwiają szybkie mapowanie potrzeb przedsiębiorstwa do uznanego standardu, przyspieszają start użytkowania systemu.

Wystandaryzowany i sprofilowany SIMPLE.SPRINT obniża koszty inwestycji, skraca czas implementacji. Przemyślany i dobrze zdefiniowany proces wdrożenia SIMPLE umożliwia szybkie przejście z fazy konfiguracji do fazy użytkowania. Możliwy jest bardzo szybki start systemu etapami w obszarach i w całym wdrożonym systemie.

Więcej informacji »
SIMPLE.SPRINT ułatwia mapowanie funkcji procesów biznesowych do standardu ERP gwarantując sprawne dostarczenie sprofilowanego systemu. Rozwiązanie spełnia najważniejsze potrzeby klientów, szybko usprawnia podstawowe i kluczowe procesy działalności biznesowej, natychmiast automatyzuje pracę.

Dostawa rozwiązania SIMPLE.SPRINT z zasady jest dziełem i tak jest rozliczane za wykonane dzieło, bez ryzyka inwestycji we wdrożenie systemu ERP z uprzednim potwierdzeniem dopasowania do wymagań.

« Ukryj

Czym wyróżnia się ERP SIMPLE.SPRINT dla mojego przedsiębiorstwa?


ERP SIMPLE.SPRINT to rozszerzony produkt ERP typu „all-in-one” (ang. – wszystko w jednym), który w metodzie dostawy zawiera predefiniowane branżowo zestawy parametrów konfiguracyjnych. Tak opracowany produkt zawiera know-how umożliwia szybszą, tańszą i branżowo wystandaryzowaną dostawę.

Wystandaryzowana dostawa SIMPLE.SPRINT zapewnia gruntowny pakiet korzyści bezpiecznego wdrożenia. Dostawa oparta o zestawy parametrów zwykle konfigurowanych we wdrożeniu, ustanawianych zgodnie ze standardowymi procedurami stosownych w systemie według indywidualnych preferencji Klienta.

Szeroka paleta obszarów funkcjonalnych systemu umożliwia zupełną informatyzację procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Elastyczność konfiguracyjna SIMPLE.SPRINT pozwala dopasować standardowy system tak jak uszyty na miarę według branżowej specyfiki, z atrybutem niskiego kosztu utrzymania po wdrożeniu.

Więcej informacji »
SIMPLE.SPRINT zawiera typowe funkcjonalności planowania zasobów wytwórczych ERP/MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning) oraz specjalistyczne rozszerzenia branżowe do produkcji jednostkowej i powtarzalnej.

Typowe branżowe obszary funkcjonalne w SIMPLE.SPRINT to rozwiązania do produkcji, budownictwa, zarządzania projektami, handlu, transportu, kontrolingu i analityki biznesowej, itp.

Rozwiązanie SIMPLE.SPRINT posiada możliwość tworzenia powiązań z innymi programami biznesowymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie oraz indywidualnego rozwoju oprogramowania.

Elastyczność systemu umożliwia tworzenie dodatkowych funkcjonalności lub ich modelowanie zgodne ze zmieniającymi się potrzebami. Ponadto dla zainteresowanych dostępne są w systemie wbudowane narzędzia do samodzielnego rozwoju oprogramowania.

« Ukryj

Jak przebiega dostawa ERP SIMPLE.SPRINT?


Metodyka dostawy SIMPLE.SPRINT to optymalne podejście do wdrożenia z uwzględnieniem indywidualnych wymagań, poprawy efektywności i wydajności procesów biznesowych przedsiębiorstwa.
Optymalizacja wdrożenia odbywa się z zastosowaniem branżowych zestawów parametrów funkcjonalnych zwykle konfigurowanych w ramach wdrożenia.

Metodyka dostawy SIMPLE.SPRINT w założeniu uwzględnia wskaźnik ROI (ang. Return of Investment) począwszy od audytu wymagań poprzez mapowanie do wystandaryzowanych parametrów konfiguracyjnych.

Osiągnięty w ten sposób obraz docelowego rozwiązania automatycznie przekłada się na zoptymalizowane koszty inwestycji i dostawę według najlepszych sprawdzonych standardów oraz doświadczeń.

Więcej informacji »
W ten sposób minimalizowany jest również czas dostawy oczekiwanej konfiguracji zintegrowanego systemu ERP SIMPLE.SPRINT. Dostawa przebiega w ramach bezpiecznego, indywidualnie skalkulowanego projektu dostawy, zweryfikowanego audytem wymagań.

Audyt wymagań ostatecznie potwierdza skalkulowaną specyfikację obszarów funkcjonalnych i potwierdza właściwe dopasowanie rozwiązania do indywidualnych wymagań. Obraz docelowego rozwiązania wraz z pełnym zakresem projektu i harmonogramem zostaje zapisany w Specyfikacji Prac Wdrożeniowych (SPW), określającym dostawę jako dzieło do wykonania.

W efekcie końcowym SIMPLE.SPRINT zapewnia dostawę w znanych kompletnych kosztach inwestycji i optymalnym czasie dla skalkulowanego i zweryfikowanego zakresu wdrożenia w danym przedsiębiorstwie.

« Ukryj
Jakie są etapy procesu dostawy ERP SIMPLE.SPRINT?
Audyt wymagań
Dostawa i instalacja
Konfiguracja systemu
Dopasowanie systemu
Start systemu
Audyt wymagań Celem audytu jest zweryfikowanie wymagań i opracowanie ostatecznie zaakceptowanego dzieła podlegającego dostawie. W trakcie procesu audytu następuje potwierdzenie poprawności skalkulowanego dopasowania do wymagań z uwzględnieniem kluczowych i indywidualnych potrzeb. Stworzenie docelowego obrazu rozwiązania zapewnienia dostawę w znanych całkowitych kosztach inwestycji i optymalnym czasie dostawy zweryfikowanego kompletnego wdrożenia.

Podczas kilkudniowych warsztatów analitycznych wyspecjalizowani konsultanci w poszczególnych obszarach biznesowych weryfikują kluczowe wymagania funkcjonalne i mapują je do standardu obowiązującego w systemie.

Konsultacjom podlegają zestawy parametrów zwykle konfigurowanych w ramach wdrożenia wg indywidualnych preferencji oraz indywidualne wymagania. Cały proces nadzorowany jest przez Kierownika Projektu SIMPLE (koordynatora) oraz Kierownika Projektu po stronie Klienta.

Zwieńczeniem audytu jest indywidualnie skrojona na miarę Specyfikacja Prac Wdrożeniowych (SPW), dokument oparty o wzorcowy szablon dokumentu z metodyki wdrożenia SIMPLE.SPRINT. SPW zawiera zweryfikowane kluczowe i indywidualne wymagania przedsiębiorstwa, ostatecznie zweryfikowaną kalkulację wg osiągniętego obrazu docelowego rozwiązania oraz harmonogram prac.

Zweryfikowany obraz rozwiązania docelowego z chwilą decyzji o przejściu do etapu dostawy ERP SIMPLE.SPRINT powoduje, że Klient ma gwarancję ceny do zakresu dostawy wraz z indywidualnie opracowanym do wymagań harmonogramem realizacji.

Audyt wymagań ostatecznie weryfikuje z klientem przyjęte założenia, potwierdza specyfikę indywidualnych wymagań i harmonogramuje dostawę rozwiązania. Jednakże w praktyce realny obraz rozwiązania powstaje już na etapie szacowania dostawy rozwiązania w oparciu o branżowe zestawy funkcjonalne. Skalkuluj on-line »
Dostawa i instalacja Dostawa i instalacja systemu następuje po akceptacji docelowego obrazu rozwiązania przedstawionego w dokumencie SPW, wieńczącym audyt wymagań. Instalacja dokonywana przez SIMPLE odbywa się wraz ze wstępnym szkoleniem administratora i jego uczestnictwem budującym jego doświadczenie w trakcie instalacji.
Konfiguracja systemu Konfiguracja systemu to proces implementacji zestawów funkcjonalnych obszarów na instalację Klienta, zgodnie z wieńczącym audyt wymagań obrazem docelowym rozwiązania przedstawionego w dokumencie SPW. Konfiguracja systemu obydwa się wraz ze wstępnym szkoleniem kluczowych użytkowników już w trakcie konfiguracji oraz uczestnictwem budującym ich doświadczenie w konfiguracji.
Weryfikacja dopasowania Weryfikacja dopasowania systemu wg indywidualnych wymagań, odbywa się zgodnie z obrazem docelowym rozwiązania przedstawionego w dokumencie SPW wieńczącym audyt wymagań.

Faza weryfikacji obejmuje proces dopasowania wg szczegółowych ustaleń następujących również w samym procesie wdrożenia. W tej fazie dopasowania chodzi o maksymalną adaptację nowego rozwiązania w przedsiębiorstwie w sposób elastyczny w celu najlepszego przyswojenia i wdrożenia przepływów pracy w nowym zintegrowanym środowisku.

W celu utrwalenia wdrażanych w procesie konfiguracji dopasowania wg szczegółowych ustaleń jednocześnie obydwa się szkolenie kluczowych użytkowników.
Uruchomienie systemu Uruchomienie systemu to faza startu pracy na wdrożonym systemie. Kluczowi użytkownicy rozpoczynają pracę w systemie, są wyposażeni w szkolenia, instrukcje obszarowe systemu oraz pomoc kontekstową dostępną w każdym miejscu systemu.

Ponadto uruchomienie systemu jest powiązane asystą uruchomieniową w pierwszej fazie użytkowania, prowadzoną przez konsultantów realizujących wdrożenie w przedsiębiorstwie oraz Kierownika Projektu SIMPLE.

Podczas dalszej eksploatacji systemu, według preferencji Klienta dostępna jest: Opieka Gwarancyjna produktu, Opieka Powdrożeniowa, Serwisowa i inne możliwości wsparcia na życzenie.

Klient korzysta z bezpłatnego dostępu poprzez internet do systemu i-SYROP https://syrop.simple.com.pl zapewniający w trybie 24/7/365 dni w roku dostęp do Update’ów i Upgrade’ów Oprogramowania, z prawem do pobierania aktualizacji i nowych wersji dostarczanym razem z produktem.

Jakie są korzyści ERP SIMPLE.SPRINT dla mojego przedsiębiorstwa?


SIMPLE.SPRINT to konkretna wiedza w zakresie wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz zasobami wytwórczymi, idąca wraz z oprogramowaniem uzupełnionym dziedzinowymi rozszerzeniami. Jest to elastyczny wielodziedzinowy produkt, a wraz z nim dziedzinowa komplementarna wiedza SIMPLE z implementacji zintegrowanego sprofilowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem i mocami wytwórczymi. Klient otrzymuje kompletną merytoryczną opiekę na każdym etapie dostawy i użytkowania systemu.
SIMPLE.SPRINT to produkt polski, który w przeciwieństwie do importowanego oprogramowania nie jest dostosowywany i lokalizowany, tylko od początku wyprodukowany według przepisów krajowych. Ten fakt docenia szczególnie użytkownik takich obszarów funkcjonalnych jak Finanse i Księgowość, Personel (kadry i płace), lokalne wymagania funkcjonalne. Cała dokumentacja, pomoc kontekstowa, wsparcie jest naturalnie w pierwszej kolejności dostępna w języku polskim (ojczystym).

Więcej informacji »
Naturalne korzyści
SIMPLE.SPRINT to wiedza przełożona na zestawy parametrów w poszczególnych obszarach funkcjonalnych zwykle konfigurowanych w ramach wdrożenia, ustanawianych zgodnie ze standardowymi procedurami stosownymi w systemie. Metodyka wystandaryzowanej dostawy SIMPLE.SPRINT jest bardzo elastyczna, pozwala na konfigurację zestawów parametrów ERP według indywidualnych preferencji, zapewniając korzyści sprawnego i optymalnego wdrożenia bez ryzyka inwestycyjnego.

Naturalne korzyści wystandaryzowanego wdrożenia kompletnego zintegrowanego systemu SIMPLE.SPRINT to automatyzacja pracy, branżowe wsparcie dla prowadzonego biznesu, elastyczność wprowadzania zmian i rozwoju oprogramowania, oraz obniżone koszty utrzymania kompletnego wystandaryzowanego zintegrowanego systemu klasy ERP oraz MRP II.

Audyt wymagań SIMPLE.SPRINT prowadzony zgodnie ze standardowymi procedurami stosownymi w systemie, umożliwia biegłe dopasowanie funkcjonalności do kluczowych i indywidualnych wymagań́. Taka metoda przekłada się na eliminację błędów, obniżenie pracochłonności konfiguracji, a za tym idące obniżenie kosztów implementacji. Wymagania niestandardowe dla systemu ERP są̨ realizowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dodatkowymi. Klient nie jest ograniczony standardem, elastyczność systemu umożliwia daleko idące dopasowanie systemu wraz z daleko idącymi rozwiązaniami indywidualnymi.

SIMPLE.SPRINT obejmuje kompleksową dostawę̨ rozwiązania ERP marki SIMPLE wraz z audytem wymagań oraz wystandaryzowanym wdrożeniem. Takie podejście metodyczne do wdrożenia zapewnia bezpieczną implementację systemu ERP w formie dzieła wraz z pakietem dedykowanych szkoleń, dokumentacją systemu, asystą uruchomieniową oraz wsparciem technicznym.

Unikalną cechą SIMPLE.SPRINT, która również przemawia za jego wdrożeniem to łatwość utrzymania i administrowania tego systemu. Łatwość aktualizacji oraz podnoszenia wersji to cechy SIMPLE.SPRINT, które nie są specjalnym kolejnym projektem tylko naturalną czynnością wykonywaną przez administratora systemu i mogą być wykonywane z dnia na dzień.

« Ukryj

Chcesz dowiedzieć się jak działa SIMPLE.SPRINT i rozważyć jego wdrożenie?

Oblicz koszt wdrożenia Bezpłatne materiały Skalkuluj on-line już teraz branżowe rozwiązanie ERP OBLICZ KOSZT
Zamów bezpłatnie Bezpłatne materiały
  • Produktowa broszura informacyjna
  • Multimedialna prezentacja produktowa
  • Prezentacja systemu SIMPLE w siedzibie Twojego przedsiębiorstwa.
ZAMÓW TERAZ
Dofinansowanie i leasing Dofinansowanie i leasing Zapewniamy Państwu dostęp do informacji na temat bieżących źródeł finansowania inwestycji w IT oraz wsparcie w procesie ich pozyskania. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Referencje Szkolenia Branżowe Referencje SIMPLE DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Nagrody Strefa Klienta Nagrody Producenta SIMPLE DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Aktualności Dofinansowanie i leasing Aktualności Producenta SIMPLE DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Szkolenia Szkolenia Certyfikowane Szkolenia Grupowe SIMPLE Autorskie szkolenia, podnoszące wiedzę z zakresu obsługi i administrowania systemem ERP. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Strefa Klienta Strefa Klienta System Rozwiązywania Problemów służy do rejestracji i monitorowania zgłoszonych problemów w trybie 24/7/365 dni w roku. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI